Inwentaryzacja drzew i krzewów

Nasza pracownia wykonuje kompleksowe inwentaryzacje drzew i krzewów uzupełnione inwentaryzacjami chronionych siedlisk i w zależności od potrzeb również ekspertyzami dendrologicznymi. Wszyscy nasi pracownicy odbyli udział w szkoleniach z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

B (1)

 

W celu uniknięcia błędów w określaniu gatunków osoby wykonujące inwentaryzacje uzyskały certyfikaty Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie rozpoznawania drzew i krzewów zarówno w stanie bezlistnym jak i też ulistnionym. Podstawą prawidłowo przygotowanej inwentaryzacji drzew i krzewów jest profesjonalna kadra, która posiada doświadczenie nabyte podczas nauki, prac terenowych oraz szkoleń.

 


 

Dlaczego wykonuje się inwentaryzacje zieleni?

Inwentaryzacje drzew i krzewów najczęściej wykonuje się ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów. Inwentaryzacja stanowi również niezbędny element w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednocześnie stanowi podstawę do obliczenia opłat administracyjnych za wycinkę drzew. Celem inwentaryzacji jest określenie wszystkich występujących na danym terenie drzew i krzewów wraz z określeniem ich parametrów. Podczas prowadzenia inwentaryzacji pomijane są najczęściej drzewa, dla których nie zachodzi konieczność uzyskiwania zgody na wycinkę. Nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody wprowadzona 11 maja 2017 roku wprowadziła dodatkowe pojęcie „zgłoszenia”, które dotyczy osób fizycznych mających zamiar wyciąć drzewa. Podstawą takiego zgłoszenia jest sporządzone zestawienie drzew i krzewów wraz z rysunkiem lub mapą, które należy złożyć w urzędzie gminy. Przygotowujemy również dla osób fizycznych kompletną dokumentację w zakresie zgłoszenia.

 

E (1)


 

Z czego składa się opracowanie inwentaryzacyjne?

Klasyczna inwentaryzacja składa się ze szczegółowego zestawienia drzew i krzewów wraz z określeniem ich parametrów dendrometrycznych (obwód drzewa, wysokość, powierzchnia zajmowana przez krzewy, oraz dodatkowych elementów takich jak np. wiek drzewa) części opisowej oraz graficznej. Część graficzna inwentaryzacji do celów projektowych sporządzana jest głównie za pomocą programu AutoCad (pliki dwg, dxf, pdf). W inwentaryzacji powinny znaleźć się również wskazania dotyczące gospodarki drzewostanem, czyli powinny zostać wytypowane drzewa do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Ze względu na występujące na drzewach i krzewach siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin podczas inwentaryzacji określamy również chronione siedliska, w celu przygotowania kompletnego materiału do wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na uzyskanie odstępstw od zakazów. W zależności od rodzaju inwestycji częścią opracowania inwentaryzacyjnego jest również wyliczenie kosztów opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów. W celu uniknięcia opłat administracyjnych projektujemy także nasadzenia kompensacyjne.

 

F


 

Aktualny stan prawny.

Podstawowym aktem prawnym związanym z inwentaryzacjami zieleni jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, która podlegała licznym nowelizacjom i zmianom. Ostatnia zmiana ustawy została wprowadzona w dniu 11 maja 2017 roku Ustawą o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która uporządkowała panujący chaos w zakresie wycinek drzew. Dodatkowo Minister Środowiska wprowadził Rozporządzeniem z dnia 03 lipca 2017 roku nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów, które w stosunku do poprzednio obowiązujących są znacznie przyjaźniejsze dla inwestorów. W chwili obecnej są to dwa najważniejsze akty prawne regulujące tematykę wycinek drzew i krzewów.

Jakie najważniejsze zmiany z ustawy należy wziąć pod uwagę?

  1. Ustawa wprowadziła ponownie obowiązek uzgadniania wycinki drzew w pasach drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
  2. Ponowne wprowadzenie pomiarów na wysokości 5 cm od poziomu gruntu (poprawka senacka) i wyznaczenie kryterium tego obwodu do decydowania o konieczności (lub nie) uzyskiwania zezwolenia tzn. nie wymagają uzyskiwania zgody drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  2. 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  3. 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.
  1. Wycinka drzew na gruntach osób fizycznych nie związana z prowadzoną działalnością gospodarczą została obarczona koniecznością zgłoszenia do organu właściwego tego zamiaru wycinki i oczekiwania na termin oględzin, od którego organ ma jeszcze 21 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Dotyczy to tylko drzew, których obwody przekraczają wymiary opisane powyżej.

Przepisy zawarte w obowiązującej ustawie nie są trudne do zrozumienia, ale wymagają skojarzenia wielu pojęć, terminów i zagadnień. Zanim dokonamy wycinki drzewa warto skontaktować się ze specjalistą lub pracownikiem organu wydającego decyzje i wyjaśnić swoje wątpliwości. Kary administracyjne za naruszenia przepisów w tym względzie mimo znacznego obniżenia stawek nadal mogą być dotkliwe, ponieważ kara równa jest dwukrotnej stawce opłaty, co przy najcenniejszych drzewach może wynosić nawet 340 zł za jeden centymetr obwodu.