Ochrona danych osobowych/RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej: „RODO”, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Swietłana Jankowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Pracownia Przyrodnicza Sosenka Swietłana Jankowska”, ul. Tarpanowa 32 lok. 4, 70-796 Szczecin, tel. 91 82 28 279, e-mail: biuro@sosenka24.pl

Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o umowę i zgody osób, których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h RODO.

„Pracownia Przyrodnicza Sosenka Swietłana Jankowska” przetwarza dane osobowych wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe pozyskane są od pracowników, klientów i organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, bądź też po wyczerpaniu celu dla jakiego wyrażono zgodę na przetwarzanie danych.

Osoba udostępniająca dane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.

Osoba udostępniająca dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osoba udostępniająca dane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.