Przygotowujemy opinie i ekspertyzy ornitologiczne. Prowadzimy przegląd zadrzewień pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Opracowujemy wnioski do wydania decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd ptaków. Nadzorujemy wycinkę drzew i krzewów, prace modernizacyjne budynków lub inne działania, które pozostają w kolizji z siedliskami ptaków. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie przeglądów ornitologicznych, zwłaszcza na terenach zieleni w miastach oraz zadrzewieniach drogowych.

Opinia ornitologiczna jest niewątpliwie najczęściej spotykanym opracowaniem o charakterze eksperckim realizowanym w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody. Chcemy wyciąć drzewo, składamy wniosek o jego usunięcie, odwiedza nas urzędnik i okazuje się jest na drzewie gniazdo. Zgodnie z art. 83c.2  Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku ‑ w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.  W takiej sytuacji pozostaje nam zaproszenie ornitologa do oględzin drzewa i gniazda w celu zweryfikowania do jakiego gatunku ptaka objętego ochroną gatunkową należy gniazdo. Sporządzana na tę okoliczność opinia lub ekspertyza ornitologiczna jest częścią wniosku na uzyskanie zezwolenia na zniszczenie gniazda i dopiero po otrzymaniu takiego zezwolenia nasz wniosek na wycinkę drzewa zostanie rozpatrzony.  Należy pamiętać wbrew obiegowej opinii, że wycinka drzew poza sezonem lęgowym wymaga również uzyskania zgody
w przypadku, gdy na drzewie znajduje się gniazdo. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zniszczeniem siedliska; na to zniszczenie zgodę powinien wyrazić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  Nie ma natomiast potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeśli będziemy usuwać gniazda z obiektów budowlanych lub terenów zieleni ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych. Zamykanie okiennic na strychach, uszczelnianie budynków, montowanie kratek wentylacyjnych wymagają już jednak uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów ustawowych.