Opinie i ekspertyzy dendrologiczne

W sytuacjach szczególnych konieczne staje się wykonanie opinii lub szczegółowej ekspertyzy dendrologicznej. Jest ona pomocna zwłaszcza w przypadku wątpliwości, co do faktycznego stanu zdrowotnego drzewa, jego wytrzymałości na działania wiatru lub innych czynników. W sytuacjach spornych ekspertyza pomaga właścicielowi lub zarządzającemu danym obiektem podjąć właściwą decyzję, co do dalszych losów drzewa.

Ekspertyza powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą dużą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dendrologii. Wykonanie ekspertyzy jedynie poprzez zewnętrzne oględziny drzewa nigdy nie jest pełne. Niezależnie od zewnętrznych objawów chorobowych celowe jest zawsze przeprowadzenie badania wnętrza drzewa. W tym celu wykorzystujemy bezinwazyjną metodę badania drzewa za pomocą tomografu akustycznego. Więcej informacji na temat badania tomografem znajduje się w dziale tomograf do drzew www.sosenka24.pl/tomografia-drzew/.

Kiedy warto wykonać ekspertyzę dendrologiczną?

 1. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowotnego i wytrzymałości na uszkodzenia drzew szczególnie cennych takich jak pomniki przyrody, zabytkowe aleje lub drzewa rosnące w zabytkowych założeniach parkowych. Ekspertyza pozwala w takiej sytuacji przewidzieć ewentualne zagrożenia, które wymagają przeciwdziałania w postaci przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub nawet wycinki drzewa.

 2. W przypadku drzew rosnących w miejscach, w których ich ewentualne uszkodzenia spowodowałoby powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa mienia i osób np. ulice, skrzyżowania ciągów komunikacyjnych, wejścia do budynków, sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, przedszkola i in.). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy jednoznacznie nie można określić stanu zdrowotnego drzewa.

 3. Ekspertyza dendrologiczna jest nieocenionym narzędziem w przypadku postępowań odszkodowawczych i jest wykorzystywana przez firmy ubezpieczeniowe oraz kancelarie adwokackie likwidujące szkody budowlane, komunikacyjne i wiele innych.

 4. Ekspertyza dendrologiczna jest istotnym dowodem postępowania w sprawach karnych, cywilnych oraz w innych postępowaniach administracyjnych.

Elementy ekspertyzy dendrologicznej

 1. Podstawowe dane lokalizacyjne (gmina, miejscowość, ulica, nr posesji, nr działki i obrębu geodezyjnego). Współczesna ekspertyza powinna zawierać również koordynaty GPS umożliwiające bezbłędną lokalizację.

 2. Dane dotyczące drzewa (rodzaj, gatunek, odmiana, wiek, opis stanowiska – pierwsze trzy parametry powinny zostać podane w języku polskim oraz łaciną).

 3. Dane dendrometryczne (średnica, obwód, wysokość, rozmiary korony.)

 4. Opis budowy (ilość pni, kształt, analiza statyki, kształt korony).

 5. Stan zdrowotny (zdrowotność korony, stopień uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, uszkodzenia pnia, występowanie grzybów powodujących rozkład drewna, owadów – szkodników technicznych itp.)

 6. Badanie wnętrza pnia wykonane tomografem akustycznym lub rezystografem w celu określenia stopnia rozkładu pnia na wysokości pomiaru. Do ekspertyzy powinien być dołączony wydruk – tomogram lub rezystogram.

 7. Występowanie gatunków chronionych, na których zniszczenie siedlisk wymagane jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 8. Wskazania dotyczące przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz ewentualnych działań leczniczych (wiązania elastyczne, pielęgnacja korony, zabezpieczenie ran i ubytków, podpory, zabiegi chemiczne i inne).

 9. Szczegółowa dokumentacja fotograficzna.