Tomografia drzew

Posiadamy  na wyposażeniu tomograf Picus 3, który jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu na świecie. Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów, oferujących wykonanie tomograficznego badania drzewa. Tomograf pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnych badań stanu zdrowotnego drzew pod kątem występowania ubytków, zgnilizn oraz pęknięć wewnętrznych.

B


Badania tomografem do drzew znajdują zastosowanie przede wszystkim w poniższych sytuacjach:

1. Drzewa rosnące na terenach zieleni takich jak parki miejskie, parki podworskie, aleje drzew, zieleńce, skwery, w których szczególne znaczenie odgrywa koniecznośćzachowania bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

2. Drzewa rosnące w pasach drogowych dróg i autostrad, których stan zdrowotny jednoznacznie nie można określić za pomocą oględzin drzewa, zwłaszcza fragmenty starych założeń alejowych, pojedyncze szczególnie cenne osobniki.

C

3. Drzewa pomnikowe oraz rosnące na terenach objętych ochroną konserwatorską, zwłaszcza w realizacji prac rewitalizacyjnych oraz pielęgnacyjnych.

4. Drzewa, na które mimo zewnętrznych symptomów obniżenia stanu zdrowotnego organy administracyjne odmówiły wydania decyzji zezwalającej wycinkę drzewa; w takich przypadkach wynik badania tomograficznego stanowi podstawę do złożenia odwołania od wydanej decyzji odmownej i ponownego rozpatrzenia sprawy.

5. Drzewa, których stan zdrowotny w wyniku oceny wizualnej wydaje siębyć właściwy, natomiast rosną w miejscach szczególnych, w których ewentualne wywrócenie siędrzewa lub złamanie mogłoby spowodować powstanie dużego zagrożenia np. sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, place zabaw, urzędy), wejścia do budynków, duże parkingi, skrzyżowania ciągów pieszych i komunikacyjnych.

D

6. Postępowania odszkodowawcze i sądowe, w których badanie drzewa tomografem stanowi materiał dowodowy. Badanie tomografem zawsze poparte jest dokładną analizą wizualną drzewa Wynik badania stanowi kolorowy tomogram (może również występować w formie grafiki 3D w przypadku kilku pomiarów), który poddany analizie przez naszych ekspertów umożliwia jasno i precyzyjnie określenie stanu zdrowotnego danego drzewa a co za tym idzie podjęcie decyzji o dalszych działaniach związanych z drzewem.

E


Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące tomografii ultradźwiękowej

 1. Jakie są koszty badania tomograficznego drzewa?

  Koszt badania drzewa tomografem zależy od kilku czynników takich jak: ilość drzewa objętych badaniem, rozmiar drzew, ilość pomiarów na jednym drzewie, dostępność drzewa, zakres ekspertyzy dendrologicznej. W każdym przypadku oferta cenowa przygotowywana jest indywidualnie . Należy jednak założyć, iż koszt badania drzewa na jednym poziomie nie będzie mniejszy niż 300,00 zł.

 2. Czy stwierdzenie występowania zgnilizny podczas badania tomografem decyduje o konieczności wycinki danego drzewa?

  Nie. Występowanie zgnilizny jeszcze nie przesądza o niskiej odporności drzewa na złamanie lub uszkodzenie prze wiatr. Drzewa ze zgnilizną wewnętrzną mogą jeszcze żyćwiele lat. Decydującym czynnikiem jest zasięg zgnilizny, jej przestrzenne rozmieszczenie a także lokalizacja w drzewie. Podstawą badania tomograficznego jest analiza tomogramu; analogicznie jak w medycynie podstawą diagnozy pacjenta na podstawie zdjęcia RTG jest przeprowadzona analiza przez fachowca – w tym przypadku przez dendrologa.

 3. Na jakiej zasadzie działa urządzenie?

  Urządzenie wykorzystuje falę akustyczną generowaną na obwodzie drzewa. Prędkość rozchodzenia się dźwięku w drewnie zależy od jego elastyczności i gęstości. Uszkodzenia zwiększające podatność drzew na złamanie takie jak zgnilizna powodują zmianę na gorsze tych dwóch właściwości drewna. Podczas pomiaru akustycznego tomograf lokalizuje miejsca o pogorszonej strukturze.

 4. Jakie różnice występują podczas badania drzew tomografem, rezystografem oraz świdrem Presslera?

  Badanie tomografem przedstawia nam całą powierzchnię przekroju poprzecznego pnia. Rezystograf lub świder Presslera udzielają informacji ograniczonej tylko do miejsca przeprowadzenia próby (miejsca odwiertu). Tomograf jest urządzeniem bezinwazyjnym. Rezystograf lub świder powodują ingerencję w wewnętrzną strukturę drewna. Zasięg badania jest nieporównywalny, tomograf może badać drzewa o średnicy do 5 metrów (o obwodzie do 15 metrów), rezystograf posiada zasięg maksymalny 50 – 80 cm.

 5. Czy tomogramy mogą pokazać drewno bielaste i drewno twardzielowe w drzewie?

  Tak, mogą w wielu sytuacjach precyzyjnie pokazać drewno bielaste i twardzielowe. W drzewach z defektami (pustki lub choroby), rozróżnienie drewna bielastego od twardzielowego może być znacznie trudniejsze.

 6. Czy tomogram dźwiękowy jest w stanie pokazać pierścienie wzrostu drzew?

  Niestety nie, pierścienie wzrostu są zbyt małe, aby można je było wykryć przy pomocy tej technologii.

 7.  Czy tomogram dźwiękowy daje informacje o korzeniach?

  Tomogram dźwiękowy nie daje żadnej informacji o korzeniach. Daje on informacje tylko na wysokości pomiaru.

 8. Czy można wykorzystać PICUS 3 do wykrywania/mapowania korzeni?

  Wykorzystywanie tomografii dźwiękowej do wykrywania korzeni jest bardzo ograniczone. W idealnych warunkach powinno byćmożliwe wykrycie dużych korzeni blisko drzewa tuż pod powierzchnią ziemi.

 9. Skąd pochodzi nazwa urządzenia Picus?

  Nazwa urządzenia pochodzi od łacińskiej nazwy rodzaju ptaków z rodziny dzięciołowatych (Picus sp.) i związana jest ze sposobem przeprowadzania pomiaru na drzewie. Jednym z etapów badania jest uderzanie specjalnym młotkiem w elektrody, co przywodzi na myśl pracę dzięcioła i jemu urządzenie zawdzięcza swoją nazwę.

Przydatne linki dotyczące diagnozowania kondycji drzew oraz rozpoznawania zagrożeń drzewostanów:

https://www.ibles.pl/documents/10180/84989/Notatnik_3(77)_2007.pdf

http://www.nid.pl/upload/iblock/7f6/7f6ac9e8b82416efa9be341f0b30531e.pdf