Brakarze na start…

Wycena wartości drewna…

Dziś pracujemy dla jednej ze szczecińskich szkół, czyli brakowanie i wycena drewna po wycince.

Coraz więcej samorządów jest świadomych, iż wycinka drzew to nie tylko konieczność uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzewa, ale również konieczność oszacowania wartości pozyskanego surowca. Jest to jeden ze składników majątkowych, który podlega wycenie i powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych.

Drewno pochodzące z wycinek z terenów zieleni miejskiej ma znacznie mniejszą wartość niż drewno z drzewostanów leśnych, ale wartość ma. W razie konieczności – brakarze Sosenkowi do dyspozycji…

Wykonujemy nie tylko wycenę brakarską drzew stojących – czyli jeszcze przed wycinką, ale również drewna pozyskanego i złożonego w stosach lub kłodach.

Niewiele osób w życiu ma do czynienia z osobą nazywaną brakarzem. Kim jest zatem brakarz? Brakarz drewna to osoba, która posiada kwalifikacje i uprawnienia do oceny i klasyfikacji drewna. Potrafi rozpoznawać rodzaje drewna (nie gatunki – wbrew temu co błędnie piszą zawsze leśnicy), zmierzyć wady surowca i wycenić wartość drewna. Podstawą jest rzecz jasna również znajomość dendrometrii, czyli nauki o pomiarze drzew i drzewostanów, gdyż nierzadko właśnie w przypadku drzew rosnących w terenach zieleni dane zawarte w tablicach miąższości nie wystarczają do wykonania obliczeń.

Zatem jeżeli w takich tematach jak wycena drewna, klasyfikacja brakarska, oszacowanie wartości drewna, szacunek brakarski, brakarz drewna potrzebujesz pomocy – zapraszamy.