Jako jedyny podmiot w Polsce wykonujemy badania stabilności pnia i korzeni systemem DynaTree. System badania opiera się na analizie faktycznych obciążeń wiatrem, jakie są wywierane na pień i system korzeniowy drzewa. Zasada działania metody jest podobna do próby obciążeniowej ( nazywanej tzw. pulling testem lub metodą SIM). Główna różnica pomiędzy metodami opiera się na tym, iż badanie wykonywane jest bez użycia stalowych lin z wykorzystaniem jedynie naturalnej siły wiatru. Metoda DynaTree pozwala na wykonanie skomplikowanych badań zwłaszcza w miejscach, gdzie nie możemy rozciągnąć długich lin (dotyczy to miejsc z napowietrzną infrastrukturą, z intensywnym ruchem ulicznym, ograniczoną przestrzenią) lub brakuje punktów zakotwienia.

 

Podstawą badania jest maszt z aemometrem dokonującym stałych pomiarów kątów i prędkości wiatru, który wpływa na drzewo

Metoda oparta jest na wykorzystaniu bardzo precyzyjnych czujników (elastometry, inklinometry) dokonujących pomiarów odchylenia drzewa. Może być zastosowana jedynie w przypadku występowania wiatrów o prędkości, co najmniej 25 km/h tj. 8 m/s. W warunkach Polski takie wiatry występują średnio raz w tygodniu. Pomiar aktualnej prędkości wiatru wykonywany jest za pomocą anemometru masztowego instalowanego najczęściej w sąsiedztwie drzewa.

Anemometr do pomiaru kierunków i prędkości wiatru

Pomiar odchyleń pnia wykonywany jest z dokładnością 0,001 stopnia. Metoda umożliwia obliczenie współczynników bezpieczeństwa. Zaletą metody jest niewątpliwie wykorzystywanie naturalnego wiatru, który wpływa na drzewo wielokierunkowo, spontanicznie i dynamicznie, czyli w sposób w pełni naturalny – w odróżnieniu od próby obciążeniowej statycznej, gdzie ekwiwalentem siły wiatru jest naprężenie liny wciągarką.

Inkliometr zamontowany u podstawy pnia