Jako jedyny podmiot w Polsce wykonujemy badania stabilności pnia i korzeni systemem DynaTree. System badania opiera się na analizie faktycznych obciążeń wiatrem, jakie są wywierane na pień i system korzeniowy drzewa. Zasada działania metody jest podobna do próby obciążeniowej (nazywanej tzw. pulling testem lub metodą SIM). Główna różnica pomiędzy metodami opiera się na tym, iż badanie wykonywane jest bez użycia stalowych lin z wykorzystaniem jedynie naturalnej siły wiatru. Metoda DynaTree pozwala na wykonanie skomplikowanych badań zwłaszcza w miejscach, gdzie nie możemy rozciągnąć długich lin (dotyczy to miejsc z napowietrzną infrastrukturą, z intensywnym ruchem ulicznym, ograniczoną przestrzenią) lub brakuje punktów zakotwienia.

 

Podstawą badania jest maszt z aemometrem dokonującym stałych pomiarów kątów i prędkości wiatru, który wpływa na drzewo

Metoda oparta jest na wykorzystaniu bardzo precyzyjnych czujników (elastometry, inklinometry) dokonujących pomiarów odchylenia drzewa. Może być zastosowana jedynie w przypadku występowania wiatrów o prędkości, co najmniej 25 km/h tj. 8 m/s. W warunkach Polski takie wiatry występują średnio raz w tygodniu. Pomiar aktualnej prędkości wiatru wykonywany jest za pomocą anemometru masztowego instalowanego najczęściej w sąsiedztwie drzewa.

Anemometr do pomiaru kierunków i prędkości wiatru

Pomiar odchyleń pnia wykonywany jest z dokładnością 0,001 stopnia. Metoda umożliwia obliczenie współczynników bezpieczeństwa. Zaletą metody jest niewątpliwie wykorzystywanie naturalnego wiatru, który wpływa na drzewo wielokierunkowo, spontanicznie i dynamicznie, czyli w sposób w pełni naturalny – w odróżnieniu od próby obciążeniowej statycznej, gdzie ekwiwalentem siły wiatru jest naprężenie liny wciągarką.

Inkliometr zamontowany u podstawy pnia