Przygotowujemy opinie i ekspertyzy ornitologiczne. Prowadzimy przegląd zadrzewień pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Opracowujemy wnioski do wydania decyzji zezwalającej na zniszczenie gniazd  ptaków. Nadzorujemy wycinkę drzew i krzewów, prace modernizacyjne budynków lub inne działania, które  pozostają w kolizji z siedliskami ptaków. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie przeglądów ornitologicznych, zwłaszcza na terenach zieleni w miastach oraz zadrzewieniach drogowych.

Przegląd budynku pod kątem występowania m.in. jerzyków (Stargard)
Jerzyk zwyczajny często zasiedla otwory wentylacyjne

Opinia ornitologiczna jest niewątpliwie najczęściej spotykanym opracowaniem o charakterze eksperckim realizowanym w zakresie szeroko rozumianej ochrony przyrody. Chcemy wyciąć drzewo, składamy wniosek o jego usunięcie, odwiedza nas urzędnik i okazuje się jest na drzewie gniazdo. Zgodnie z art. 83c.2  Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku ‑ w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.  W takiej sytuacji pozostaje nam zaproszenie ornitologa do oględzin drzewa i gniazda w celu zweryfikowania do jakiego gatunku ptaka objętego ochroną gatunkową należy gniazdo. Sporządzana na tę okoliczność opinia lub ekspertyza ornitologiczna jest częścią wniosku na uzyskanie zezwolenia na zniszczenie gniazda i dopiero po otrzymaniu takiego zezwolenia nasz wniosek na wycinkę drzewa zostanie rozpatrzony. 

Czy to już siedlisko czy jeszcze nie…?

Należy pamiętać wbrew obiegowej opinii, że wycinka drzew poza sezonem lęgowym wymaga również uzyskania zgody w przypadku, gdy na drzewie znajduje się gniazdo. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze zniszczeniem siedliska; na to zniszczenie zgodę powinien wyrazić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.  Nie ma natomiast potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeśli będziemy usuwać gniazda z obiektów budowlanych lub terenów zieleni ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych. Zamykanie okiennic na strychach, uszczelnianie budynków, montowanie kratek wentylacyjnych wymagają już jednak uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów ustawowych.

Nie zawsze występujące ptaki na drzewach są objęte ochroną np. gołąb grzywacz (Columba palumbus) jest gatunkiem łownym
Określenie czy dziupla stanowi w dalszym ciągu chronione siedlisko wymaga obserwacji w terenie.
Ptaki stosunkowo rzadko zasiedlają te same dziuple przez kilka lat
Obserwacja ornitologiczna wczesnym porankiem przy ul. Krygiera w Szczecinie