• Wykonujemy przeglądy zadrzewień przydrożnych oraz na terenach zieleni miejskich, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i innych podmiotów.

 • Reprezentujemy firmy i osoby w postępowaniach odszkodowawczych związanych ze szkodami powstałymi na terenach zieleni, przy kolizjach
  z drzewami, krzewami.

 • Wydajemy ekspertyzy dotyczące stanu zdrowotnego drzew przed powstaniem szkody. 

 • Dysponujemy bezinwazyjnym tomografem do badania stanu zdrowotnego drzew https://sosenka24.pl/badania-tomografem/, stanowiącym bezsporny materiał dowodowy.

Regularnie wykonywane przeglądy zadrzewień przydrożnych redukują w znacznym stopniu prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń

Czym różni się przegląd zadrzewiania od inwentaryzacji?

Inwentaryzacja drzew i krzewów z reguły obejmuje wszystkie drzewa i krzewy występujące na danej działce. Dokonuje się pomiarów podstawowych parametrów dendrometrycznych i często typuje się również drzewa do wycinki. Więcej informacji na temat inwentaryzacji drzew i krzewów znajduje się https://sosenka24.pl/inwentaryzacja-drzew-i-krzewow/. Przegląd zadrzewienia dotyczy przede wszystkim wytypowania drzew do wycinki lub przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Drzewa zdrowe, niezagrażające bezpieczeństwu mienia i osób, które nie wymagają przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych nie są poddawane przeglądowi w odróżnieniu od inwentaryzacji, w której każdy egzemplarz jest brany pod uwagę.

Termin wykonania

Przegląd zadrzewienia powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem nowego sezonu wegetacyjnego. W warunkach klimatycznych Polski drzewa nie posiadają wtedy liści, dobrze są widoczne pnie drzew oraz konary, widać także ewentualnie występujące siedliska gatunków chronionych.

Podstawowe cele przeglądu

Stan zieleni jest stanem dynamicznym. Zieleń parkowa, przyuliczna, osiedlowa i inne rodzaje zieleni ulegają wpływom antropopresji oraz czynników klimatycznych, takich jak niskie lub wysokie temperatury lub działanie niszczycielskiej siły wiatru. Z przytoczonych powodów zarządcy terenów zieleni oraz dróg prowadzą regularne przeglądy stanu zieleni. Najczęściej zakres przeglądu zadrzewienia obejmuje:

 1. Wytypowanie drzew martwych lub zamierających w celu wyeliminowania zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym wywrotem lub złomem.

 2. Wytypowanie drzew zdrowych, których statyka jest na tyle zachwiana, iż może spowodować powstanie zagrożeń.

 3. Określenie rozmiaru koniecznych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.

 4. Wytypowanie drzew, które wymagają przeprowadzenia cięć technicznych ze względu na kolizję z infrastrukturą lub ograniczanie widoczności w ruchu drogowym tzw. brak skrajni.

 5. Zaprojektowanie nasadzeń uzupełniających na dostępnych wolnych obszarach z uwzględnieniem zasad kształtowania zieleni.

 6. Oznakowanie farbą biodegradowalną drzew przeznaczonych do wycinki lub do pielęgnacji.

 7. Sporządzenie zestawienia drzew wytypowanych do zabiegów pielęgnacyjnych lub wycinek.

 8. Oszacowanie wartości drewna, jakie zostanie pozyskane w wyniku przeprowadzenia wycinek.

Błyskoporek szczotkowaty (Inonotus hispidus) patogen drzew, którego obecność na drzewie w sezonie wegetacyjnym można przeoczyć

Zakres prowadzonego przeglądu może zostać uzgodniony indywidualnie z inwestorem. Jego przeprowadzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. 

Po wykonanym przeglądzie zadrzewienia przydrożnego w Warszawie – oznakowanie drzew ArboTagami

Postępowanie odszkodowawcze przy szkodach związanych z drzewami

W razie powstania zdarzenia, w którym „bierze udział” nasze drzewo standardowo w postępowaniu odszkodowawczym zadawane są następujące pytania:

 1. W jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia? (należy dołączyć kopię protokołu przeglądu)

 2. Jakie kwalifikacje posiadała osoba dokonująca przeglądu?

 3. Czy stan zdrowotny drzewa wskazywał na możliwość powstania zagrożeń (np. zamierające konary, widoczne owocniki grzybów, pęknięcia pnia itp.)?

Pamiętajmy:
w przypadku, gdy do powstania szkody przyczyniło się nasze drzewo należy zawsze ustalić i wybrać kierunek postępowania:

 1. Drzewo, które spowodowało szkodę było zdrowe, bez widocznych oznak chorobowych. Wykonano przegląd i posiadamy stosowny protokół podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia do przeglądu zadrzewień. [Zgodnie z orzecznictwem w takich przypadkach jest to zdarzenie losowe, którego nie dało się przewidzieć. Mogło zostać ono spowodowane np. gwałtownym wiatrem lub wyładowaniem atmosferycznym. W takim przypadku, jako zarządca lub właściciel drzewa nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powstania szkody. Dołożyliśmy należytej staranności w dbałości o zadrzewienie, wykonaliśmy przegląd, ale skutków zdarzenia losowego przewidzieć nie mogliśmy].

 2. Wszystko jw., lecz nie dokonaliśmy przeglądu zadrzewienia w czasie ostatniego roku.

 

[Powstaje problem w ustaleniu odpowiedzialności za powstanie szkody, ponieważ nie mamy dokonanego przeglądu i nie jest nam łatwo udowodnić, że drzewo było zdrowe, bez widocznych oznak chorobowych. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do specjalisty dendrologa, biegłego w zakresie terenów zieleni, aby na podstawie dostępnych materiałów np. leżące odcinki drewna, listowie, zdjęcia itp. ustalił rzeczywisty stan zdrowotny drzewa przed powstaniem szkody. Brak dokonanego przeglądu znacznie utrudnia nam postępowanie dowodowe w tej sprawie, zwłaszcza, że drzewa, które się wywróciły i pękły najczęściej mają widoczną zgniliznę na przekroju pnia, co zaraz zostanie wykorzystane, jako argument w celu uzyskania odszkodowania].

 • Drzewo, które spowodowało szkodę było chore, zamierające z widocznymi oznakami chorobowymi. Wykonanie przeglądu w tym przypadku jest bez znaczenia.

[Ponosimy pełną odpowiedzialność z tytułu powstania szkody. Nie ma znaczenia, jaki jest to zakres szkody, jej okoliczności itd., drzewo martwe zawsze obciąża administratora lub zarządcę terenu]

Słowniczek:

Skrajnia  – wolna przestrzeń nad drogą o wysokości 4,50 metra w przypadku dróg lokalnych i dojazdowych; 4,70 metra w przypadku autostrad i dróg expresowych. Skrajnia nad chodnikiem powinna wynosić 2,50 metra.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.