Przygotowujemy dla inwestorów oraz osób fizycznych kompletną dokumentację składającą się z wniosku na wydanie decyzji administracyjnej, którego ważnym elementem jest projekt nasadzeń zastępczych. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu nasadzeń zastępczych, uwzględniając lokalne uwarunkowania siedliskowe oraz plany i możliwości wnioskodawcy.

Nasadzenia zastępcze zawsze powinny zostać starannie zaplanowane, ponieważ w przypadku doboru nieodpowiednich gatunków drzew lub krzewów za kilkanaście lat ponownie może dojść do sytuacji wnioskowania o wycinkę nowo posadzonych drzew np. z powodów kolizji z budynkiem, drogą lub z powodu innych czynników. Przy projektowaniu nasadzeń nie powinniśmy kierować się wyglądem drzewka lub sadzonki w szkółce – za kilka lat mała sadzonka staje się sporym drzewkiem, a po upływie dłuższego czasu dużym drzewem wchodzącym w kolizję z naszymi budynkami i innymi obiektami.

Opracowywanie koncepcji zagospodarowania parku w Barlinku

Występując do organu wydającego decyzję zezwalającą na wycinkę drzew należy liczyć się, iż organ wydając decyzję może ją uzależnić od wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew. Z tego też względu zgodnie z art. 83b, pkt.1.9a ustawy o ochronie przyrody do wniosku na wycinkę drzew warto dołączyć projekt planu nasadzeń zastępczych rozumianych, jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów. Nasadzenia zastępcze stanowią swojego rodzaju rekompensatę za straty w środowisku powstałe w wyniku wycinki drzew.

Integralną częścią decyzji zezwalającej na wycinkę drzew jest zawarta w jej treści informacja dotycząca nasadzeń zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określa ona:

  1. Miejsce nasadzeń.

  2. Liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów.

  3. Minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów.

  4. Gatunek lub odmianę drzew lub krzewów.

  5. Termin wykonania nasadzeń.

  6. Termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza wtedy, gdy przedmiotem wykonywania nasadzeń zastępczych lub przesadzania są bardzo cenne drzewa organ administracyjny może określić w zezwoleniu również odpowiednie warunki techniczne sadzenia np. obowiązek podlewania lub opalikowania sadzonek. Mając na uwadze powyższe celowe jest przygotowanie już na etapie przygotowywania wniosku na wycinkę drzew projektu nasadzeń zastępczych. Z dużym prawdopodobieństwem należy oczekiwać, iż organ wydający decyzję przychyli się do propozycji wnioskodawcy dotyczącej składu gatunkowego oraz miejsca realizowanych nasadzeń zastępczych.

Opłaty a nasadzenia zastępcze

W związku z tym, iż posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów zawsze celowe jest zaprojektowanie nasadzeń zastępczych. Praktycznie zawsze nasadzenia zastępcze będą wytwarzać mniejsze koszty niż uiszczenie opłaty za wycinkę drzew. W przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu organ administracyjny odracza termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. W tym okresie inwestor zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zachowanie żywotności drzew. Do czynności tych należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie pielęgnacji poprzez odchwaszczanie, podlewanie, zwalczanie szkodliwych grzybów i owadów, czyli wykonywanie czynności zgodnie ze sztuką ogrodniczą.