Wykonujemy ekspertyzy przyrodnicze dotyczące przede wszystkim siedlisk i gatunków objętych ochroną. W ramach naszej działalności realizujemy przede wszystkim następujące rodzaje ekspertyz:

Ekspertyza ornitologiczna. Najczęściej w przypadku realizacji ociepleń budynków, wymiany dachów, remontów mostów i innych obiektów inżynieryjnych, termomodernizacji a także wycinki drzew i krzewów.

Czy możne wymieniać poszycie dachowe? W tej sytuacji zdecydowanie nie. Wróbel domowy (Passer domesticus) jest objęty ochroną gatunkową. Dopóki gatunek nie wyprowadzi lęgu znad rynny – wstęp wzbroniony.

Ekspertyza chiropterologiczna. Występowanie nietoperzy badane jest również w przypadku ingerencji w siedliska ich występowania takich jak usuwanie starych drzew dziuplastych, wymiany poszycia dachowego, zmiany elewacji budynków i inne. W przypadku tego rodzaju ekspertyzy cennym urządzeniem wspierającym eksperta w pracy jest BatDekoder.

Ekspertyza entomologiczna. Ekspertyza dla prawdziwych koneserów i wyszukanych sytuacji. Owady stanowią stosunkowo słabo znaną grupę organizmów, stąd też znawców ich życia (entomologów) jest stosunkowo niewielu. W przypadku realizacji inwestycji, gdy usuwane będą siedliska chronionych owadów (najczęściej w przypadku inwestycji drogowych) należy wykonać profesjonalną ekspertyzę oraz zaproponować rozwiązania łagodzące, alternatywne lub kompensacyjne. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz entomologicznych, zwłaszcza takich gatunków jak: pachnica dębowa, kozioróg dębosz, jelonek rogacz. Przygotowywaliśmy również kompleksowe inwentaryzacje entomofauny w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych.

Przeszukiwanie ubytków wgłębnych – szukamy pachnicy dębowej – w pomnikowej alei (Nadleśnictwo Kliniska, RDLP Szczecin)
Przeszukiwanie próchnowiska celem kontroli występujących w nim owadów
Kokolity pachnicy dębowej- komory poczwarkowe zbudowane przez pędraki jesienia z murszu drzewnego oraz odchodów, w których spędzają zimę, aby w maju przepoczwarczyć się.
W próchnowiskach drzew nierzadko nagromadzone są liczne odchody nie tylko pachnicy dębowej, ale np, wepy marmurkowatej, kwietnic a także gryzoni
Ekskrementy (odchody) pachnicy dębowej ulegają rozkładowi w próchnowisku w ciągu kilku lat, dlatego należy też zwracać uwagę na inne ślady jej obecności (np. szczątki owadów, fragmenty kokolitow itp.)

Pozostałe ekspertyzy. Wykonujemy również inne opracowania i ekspertyzy przyrodnicze takie jak np. badanie zbiorowisk łąkowych, badanie procesów sukcesyjnych na gruntach porolnych oraz opracowania naukowe z zakresu leśnictwa i dendrologii.

Żeremia bobra europejskiego (Castor fiber) – gatunku objętego ochroną częściową