Posiadamy na wyposażeniu tomograf Picus 3, który jest najnowocześniejszym urządzeniem tego typu na świecie. Jesteśmy jednym z nielicznych podmiotów, oferujących wykonanie tomograficznego badania drzewa.

W naszej firmie badaniami drzew zajmują się specjaliści od diagnostyki drzew. Ich praca polega głównie na badaniach drzew, co oznacza, iż posiadają duże doświadczenie w tomografii dźwiękowej. W latach 2016-2020 wykonaliśmy ponad 1 200 badań drzew na terenie całej Polski, zarówno w parkach jak i też pasach drogowych, w małych wsiach i w dużych miastach. W Warszawie w latach 2018-2020 przebadaliśmy ponad 350 drzew w pasach drogowych oraz terenach zieleni.

Badanie drzewa tomografem polega na umocowaniu kilkunastu czujników (sensorów) wokół pnia drzewa

Tomograf pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnych badań stanu zdrowotnego drzew pod kątem występowania ubytków, zgnilizn oraz pęknięć wewnętrznych.

Badania tomografem do drzew znajdują zastosowanie przede wszystkim w poniższych sytuacjach:

  1. Drzewa rosnące na terenach zieleni takich jak parki miejskie, parki podworskie, aleje drzew, zieleńce, skwery, w których szczególne znaczenie odgrywa konieczność zachowania bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

  2. Drzewa rosnące w pasach drogowych dróg i autostrad, których stanu zdrowotnego jednoznacznie nie można określić za pomocą oględzin drzewa, zwłaszcza fragmenty starych założeń alejowych, pojedyncze szczególnie cenne osobniki.

  3. Drzewa pomnikowe oraz rosnące na terenach objętych ochroną konserwatorską, zwłaszcza w realizacji prac rewitalizacyjnych oraz pielęgnacyjnych.

  4. Drzewa, na które mimo zewnętrznych symptomów obniżenia stanu zdrowotnego organy administracyjne odmówiły wydania decyzji zezwalającej wycinkę drzewa; w takich przypadkach wynik badania tomograficznego stanowi podstawę do złożenia odwołania od wydanej decyzji odmownej i ponownego rozpatrzenia sprawy.

  5. Drzewa, których stan zdrowotny w wyniku oceny wizualnej  wydaje się być właściwy, natomiast rosną w miejscach szczególnych, w których ewentualne wywrócenie się drzewa lub złamanie mogłoby spowodować powstanie dużego zagrożenia np.  sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, place zabaw, urzędy), wejścia do budynków, duże parkingi, skrzyżowania ciągów pieszych i komunikacyjnych.

  6. Postępowania odszkodawawcze i sądowe, w których badanie drzewa tomografem stanowi materiał dowodowy.

     
Badanie drzew tomografem na placu zabaw w Stargardzie

Badanie tomografem zawsze poparte jest dokładną analizą wizualną drzewa. Wynik badania stanowi kolorowy tomogram (może również występować w formie grafiki 3D w przypadku kilku pomiarów), który poddany analizie przez naszych ekspertów umożliwia jasno i precyzyjnie określenie stanu zdrowotnego danego drzewa, a co za tym idzie podjęcie decyzji  o dalszych działaniach związanych z drzewem.

Trójwymiarowy model – wynik badania tomograficznego na kilku poziomach
ekspertyza dendrologiczna, tomograf dźwiękowy, badanie drzew, tomograf
Tomogram jest wizualizacją stanu wnętrza pnia, ale jego interpretacja wymaga rzetelnej wiedzy z zakresu diagnostyki drzew