Nasza pracownia wykonuje profesjonalne inwentaryzacje drzew i krzewów uzupełnione inwentaryzacjami chronionych siedlisk i w zależności od potrzeb również ekspertyzami dendrologicznymi. Wszyscy nasi pracownicy odbyli udział w certyfikowanych szkoleniach z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. W celu uniknięcia błędów w określaniu gatunków, nasi pracownicy uzyskali certyfikaty Naczelnej Organizacji Technicznej w zakresie rozpoznawania drzew i krzewów zarówno w stanie bezlistnym jak i też ulistnionym. Podstawą prawidłowo przygotowanej inwentaryzacji drzew i krzewów jest profesjonalna kadra, która posiada doświadczenie nabyte podczas nauki, prac terenowych oraz szkoleń.

Dlaczego wykonuje się inwentaryzacje zieleni?

Inwentaryzacje drzew i krzewów najczęściej wykonuje się ze względu na konieczność uzyskania decyzji administracyjnej na wycinkę drzew i krzewów. Inwentaryzacja stanowi również niezbędny element w procesie uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie stanowi podstawę do obliczenia opłat administracyjnych za wycinkę drzew. Celem inwentaryzacji jest określenie wszystkich występujących na danym terenie drzew i krzewów wraz z określeniem ich parametrów. Podczas prowadzenia inwentaryzacji pomijane  są najczęściej drzewa, dla których nie zachodzi konieczność uzyskiwania zgody na wycinkę.

Farby biodegradowalne używane do iznaczania drzew

Z czego składa się opracowanie inwentaryzacyjne?

Klasyczna inwentaryzacja składa się ze szczegółowego zestawienia drzew i krzewów wraz z określeniem ich parametrów dendrometrycznych (obwód drzewa, wysokość, powierzchnia zajmowana przez krzewy, oraz dodatkowych elementów takich jak np. wiek drzewa) części opisowej oraz graficznej. Część graficzna inwentaryzacji do celów projektowych sporządzana jest głównie za pomocą programu AutoCad (pliki dwg, dxf, pdf). W inwentaryzacji powinny znaleźć się również wskazania dotyczące gospodarki drzewostanem, czyli powinny zostać wytypowane drzewa do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Ze względu na występujące na drzewach i krzewach siedliska chronionych gatunków zwierząt i roślin podczas inwentaryzacji określamy również chronione siedliska, w celu przygotowania kompletnego materiału do wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na uzyskanie odstępstw od zakazów.

W zależności od rodzaju inwestycji częścią opracowania inwentaryzacyjnego jest również wyliczenie kosztów opłat administracyjnych z tytułu wycinki drzew i krzewów. W celu uniknięcia opłat administracyjnych projektujemy także nasadzenia kompensacyjne.

Mapa inwentaryzacyjna wykonana w oprogramowaniu QGIS
Mapa inwentaryzacyjna wykonana w oprogramowaniu gStarCAD
Inwentaryzacja liniowa drzew i krzewów

Aktualny stan prawny:

Podstawowym aktem prawnym związanym z inwentaryzacjami zieleni jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami, ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody. W roku 2015 dokonano nowelizacji przepisów mającej na celu usprawnienie systemu ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Ustawa wprowadziła szereg zmian i ich znajomość jest kluczowa do przygotowania kompletnych wniosków na wydanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć doprecyzowanie pojęcia drzewa, krzewu oraz terenów zieleni. Ustawa z dnia 25 czerwca wprowadziła również nowy sposób obliczania wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów. Wysokość opłaty jest ustalana aktualnie na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Istotną zmianą wprowadzoną w ustawie jest przekazanie kompetencji starosty dla marszałka w przypadku wydawania decyzji administracyjnych na nieruchomościach gminnych (w przypadku miast na prawach powiatu).