Zajmujemy się wspieraniem inwestorów w zakresie uzyskiwania zgody na odstępstwa od zakazów wydawane przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska. Przygotowujemy kompletną dokumentację zawierającą inwentaryzację przyrodniczą oraz wypełniony wniosek.

Realizacja inwestycji często tworzy kolizje z naturą. Wycinka drzew i krzewów, wyrównanie terenu, budowa nowych obiektów prowadzi nierzadko do niszczenia cennych siedlisk. Mając na uwadze ważny interes społeczny Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska wydają zgodę na odstępstwa od zakazów ustawowych. Wydanie takiej zgody poprzedzone jest dokładną analizą istniejących rozwiązań alternatywnych i łagodzących oraz wcześniej przeprowadzoną inwentaryzacją przyrodniczą. Inwestor najczęściej potrzebuje w tym względzie pomocy od specjalisty przyrodnika, który potrafi komunikować się z organem administracyjnym merytorycznie oraz językiem fachowym. Istotnym elementem ubiegania się o zgodę na odstępstwa od zakazów jest zaproponowanie działań mających na celu wyrównanie strat w środowisku przyrodniczym. Mogą to być nasadzenia kompensacyjne, poprawa bioróżnorodności, przesadzenie rzadkich gatunków roślin, wywieszenie budek lęgowych i szereg innych rozwiązań, dostosowanych do gatunków będących przedmiotem ochrony. Zdarza się również, iż niekiedy mimo najlepszych starań nie można uzyskać zgody na zniszczenie siedlisk chronionych. W takiej sytuacji należy zrozumieć, iż przyroda jest naszą wspólną cenną wartością i w szczególnych przypadkach jej dobro dla naszego  jest najważniejsze.