Prowadzimy inwentaryzacje przyrodnicze obejmujące występowanie siedlisk oraz gatunków chronionych. W przypadku ubiegania się o decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów urzędy gmin wydające decyzje oczekują od wnioskodawcy uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów. W celu przedłożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą. W obszarze naszej działalności znajduje się:

  • Inwentaryzacja gniazd ptasich oraz określenie ich przynależności gatunkowej, zasiedlenia, okresu lęgowego itp. inwentaryzacja ornitologiczna.

Kto tutaj mieszka jest sprawą jasną. Jeden z najpiękniejszych krajowych gatunków ptaków – dudek zwyczajny (Upupa epops)
  • Inwentaryzacja mszaków i porostów nadrzewnych wraz z określeniem gatunku oraz ewentualnych form ochrony – inwentaryzacja briologiczna i lichenologiczna.

  • Inwentaryzacja grzybów nadrzewnych – inwentaryzacja mykologiczna

Ozorek dębowy (Fistulina hepatica) na pomnikowym dębie – gatunek grzyba objętego ochroną częściową i dodatkowo umieszczonego na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski
  • Inwentaryzacja innych elementów środowiska przyrodniczego, które mogą zostać zniszczone pośrednio w wyniku wycinki np. mrowisko zlokalizowane przy nasadzie pnia, nora w systemie korzeniowym itp.

Gatunek chroniony czy nie? Od 2014 roku ciołek matowy (Dorcus parallelipipedus) nie jest gatunkiem chronionym, mimo, że znajduje się Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
  • Inwentaryzacja siedlisk objętych ochroną. W przypadku wycinki drzew i na przykład zrywki drewna i karczowania pni dochodzi do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia wierzchniej warstwy gleby. Należy zidentyfikować wówczas rodzaje siedlisk chronionych oraz obszar ich zniszczenia. Inwentaryzację siedlisk przeprowadza się również wtedy, gdy na danym terenie realizowane będzie inwestycja budowlana i cały obszar ulegnie kompletnemu przekształceniu.

Inwentaryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego – torfowisko wysokie.

Profesjonalnie przygotowana inwentaryzacja przyrodnicza stanowi podstawę do złożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu uzyskania odstępstw od zakazów. W przypadku braku zezwolenia na zniszczenie siedlisk chronionych organ administracyjny, wydający zgodę na wycinkę drzew odmówi jej wydania. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna zostać przez najlepszych specjalistów dysponujących wiedzą i doświadczeniem w zakresie fauny i flory. We wniosku składanym do RDOŚ należy wskazać działania łagodzące, propozycje rozwiązań kompensujących straty w środowisku i inne rozwiązania, wymagające profesjonalnej wiedzy. Podstawą dobrej współpracy z inwestorem jest również merytoryczna pomoc w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania, jakie w procesie administracyjnym zadaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpatrując wniosek na zniszczenie siedlisk chronionych.

Mieszkańcy tego zakamarka też są z reguły dobrze znani…Jaskółka dymówka (Hirundo rustica)