1. Wykonujemy opisy taksacyjne drzewostanów.

2. Przygotowujemy aktualizacje opisów taksacyjnych zawartych w planach urządzenia lasów.

3. Przygotowujemy kompletną dokumentację na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Opisy taksacyjne drzewostanów wykonuje się na podstawie pomiarów i lustracji terenowej

Jednym z elementów wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej jest opis taksacyjny. Jest to opracowanie sporządzane dla wszystkich gruntów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych oraz innych gruntów leśnych.  Opis taksacyjny sporządza się zasadniczo dla każdego wydzielenia leśnego. 

Pomiar pierśnic (średnica drzewa w korze mierzona na 130 cm od poziomu gruntu) średnicomierzem (dawniej nazywanym klupą)

Opis taksacyjny dołączany do wniosku powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy drzewostanu, wiek, zadrzewienie oraz bonitację. W przypadku terenów leśnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych opis taksacyjny powinien zostać potwierdzony przez służby LP, natomiast w przypadku lasów innych form własności przez starostę.  W praktyce opis taksacyjny drzewostanu można znaleźć w obowiązującym Planie Urządzenia Lasu lub Uproszczonym Planie Urządzenie Lasu. Należy jednak pamiętać, iż weryfikację opisu taksacyjnego powinien przeprowadzić specjalista leśnik lub taksator leśny. Jest to bardzo istotne, gdyż nierzadko występują niezgodności opisu taksacyjnego zawartego w Planie Urządzenia Lasu ze stanem faktycznym. Ma to miejsce przede wszystkim w następujących sytuacjach:

  1. od daty zatwierdzenie PUL minęło kilka lat, dane w nim zawarte mogły ulec zmianie,

  2. opis taksacyjny zawarty w PUL dotyczy większej powierzchni np. 5 hektarów, natomiast przedmiotem wyłączenia jest mniejszy fragment odmienny pod względem warunków siedliskowych, składu gatunkowego, wieku, bonitacji od pozostałej części wydzielenia leśnego. W takiej sytuacji opis taksacyjny sporządzony na potrzeby wydania decyzji może znacznie różnić się od opisu zawartego w PUL.

Podczas prac terenowych nad taksacją drzewostanu powinny zostać wykonane pomiary pozwalającej ustalić niezbędne cechy taksacyjne drzewostanu takie jak np. skład gatunkowy, wiek, bonitację, zadrzewienie i inne.

Drzewostan na siedlisku boru bagiennego o wskaźniku zadrzewienia 0,2
Jednym z elementów opisu taksacyjnego jest określenie wieku drzewostanu – wiek można ustalić np. na podstawie odwiertu tzw. świdrem Presslera.