„Szkoda drzewa, które nie wyszumiało całej melodii”

(Kazimierz Przerwa-Tetmajer)

W sytuacjach szczególnych konieczne staje się wykonanie opinii lub szczegółowej ekspertyzy dendrologicznej. Jest ona pomocna zwłaszcza w przypadku wątpliwości, co do faktycznego stanu zdrowotnego drzewa, jego wytrzymałości na działanie wiatru lub innych czynników. W sytuacjach spornych ekspertyza pomaga właścicielowi lub administratorowi terenu podjąć właściwą decyzję, co do dalszych losów drzewa.

Ekspertyza powinna zostać wykonana przez osobę posiadającą dużą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dendrologii. Podstawą diagnostyki drzew powinny być zawsze metoda wizualna (nazywana często od angielskiego skrótu metodą VTA – Visual Tree Assessment). W metodzie tej ocenie poddawane są pień i korona drzewa – chodzi o wykrycie ewentualnych symptomów, które wpływają na utratę lub osłabienie stabilności drzewa. Niezależnie od zewnętrznych objawów chorobowych celowe jest nierzadko przeprowadzenie badania wnętrza drzewa.  Wstępna diagnoza wykonana za pomocą metody wizualnej powinna zawierać zalecenia dotyczące wykonania dalszych badań.

Nasza firma wykonuje badania wnętrza drzew rezystografem oporowym oraz tomografem dźwiękowym. W celu oceny odporności drzew na wyrwanie z korzeniami lub wyłamanie pnia wykonujemy testy obciążeniowe drzew (nazywane z języka angielskiego pulling testem lub metodą SIM). Wykonujemy również badania jedną z najnowszych metod stosowanych na świecie tj. metodą DynaTree, która umożliwia bardzo dokładne analizy wychylenia pnia drzewa oraz systemu korzeniowego podczas wiatrów i ocenę odporności na siłę wiatrów.


 

Więcej informacji na temat rodzajów specjalistycznych badań drzew znajduje się w odpowiednich zakładkach. 

Kiedy warto wykonać ekspertyzę dendrologiczną?

 1. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowotnego i wytrzymałości na uszkodzenia drzew szczególnie cennych takich jak pomniki przyrody, zabytkowe aleje lub drzewa rosnące w zabytkowych założeniach parkowych. Ekspertyza pozwala w takiej sytuacji przewidzieć ewentualne zagrożenia, które wymagają przeciwdziałania w postaci przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub nawet wycinki drzewa.

 2. W przypadku drzew rosnących w miejscach, w których ewentualne uszkodzenia spowodowałoby powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa mienia i osób np. ulice, skrzyżowania ciągów komunikacyjnych, wejścia do budynków, sąsiedztwo obiektów użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, przedszkola i in.). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy jednoznacznie nie można określić stanu zdrowotnego drzewa.

 3. Ekspertyza dendrologiczna jest nieocenionym narzędziem w przypadku postępowań odszkodowawczych i jest wykorzystywana przez firmy ubezpieczeniowe oraz kancelarie adwokackie likwidujące szkody budowlane, komunikacyjne i wiele innych.

 4. Ekspertyza dendrologiczna jest istotnym dowodem postępowania w sprawach karnych, cywilnych oraz w innych postępowaniach administracyjnych.

Elementy ekspertyzy dendrologicznej

 1. Podstawowe dane lokalizacyjne (gmina, miejscowość, ulica, nr posesji, nr działki i obrębu geodezyjnego, koordynaty GPS).

 2. Dane dotyczące drzewa (rodzaj, gatunek, odmiana, wiek, opis stanowiska – pierwsze trzy parametry powinny zostać podane w języku polskim oraz łaciną).

 3. Dane dendrometryczne drzewa (obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, wysokość, rozmiary korony.)

 4. Opis budowy (ilość pni, kształt, analiza statyki, kształt korony).

 5. Stan zdrowotny (zdrowotność korony, stopień uszkodzenia aparatu asymilacyjnego, uszkodzenia pnia, występowanie grzybów powodujących rozkład drewna, owadów – szkodników technicznych itp.)

 6. Badanie wnętrza pnia wykonane tomografem akustycznym lub rezystografem w celu określenia stopnia rozkładu pnia na wysokości pomiaru. Do ekspertyzy powinien być dołączony wydruk – tomogram lub rezystogram.

 7. Występowanie gatunków chronionych, na których zniszczenie siedlisk wymagane jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 8. Wskazania dotyczące przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych oraz ewentualnych działań leczniczych (wiązania elastyczne, pielęgnacja korony, zabezpieczenie ran i ubytków, podpory, zabiegi chemiczne i inne).

 9. Szczegółowa dokumentacja fotograficzna.

 10. Dodatkowo w przypadku wykonywania badań obciążeniowych lub badań metodą DynaTree ekspertyza powinna zawierać informacje dotyczące współczynników  bezpieczeństwa (tzw. SF z języka angielskiego Save Factor).

W wielu przypadkach podstawą skutecznej diagnozy stabilności drzewa jest częściowe odkrycie systemu korzeniowego w gruncie

Częste pytania:

Czym różni się opinia dendrologiczna od ekspertyzy?

Opinia dendrologiczna wykonywana jest najczęściej metodą VTA polegającą na wizualnej ocenie stanu drzewa z zastosowaniem prostych narzędzi takich jak młotek diagnostyczny czy sonda arborystyczna. W przypadku ekspertyzy dendrologicznej wykorzystywane są specjalistyczne urządzenie do badania drzew (rezystograf, tomograf, próba obciążeniowa, system DynaTree itp.).

Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli.”  (Olga Tokarczuk)

Cięcia konarów kasztanowców przekraczające średnicę 10 cm nieuchronnie powodują powstawania ubytków wgłębnych, nawet przy zachowaniu aktywności tkanki kallusowej.