Posiadamy uprawnienia inspektorskie w zakresie nadzoru nad pracami w terenach zieleni oraz doświadczenie w ich prowadzeniu. Wykonujemy nadzory przy inwestycjach budowalnych, drogowych oraz przy nasadzeniach kompensacyjnych.

Realizacja wielu inwestycji związana jest z działaniami na terenach zieleni lub w ich pobliżu. Często w etapie końcowym przed oddaniem inwestycji do użytku jest wprowadzana zieleń. Inspektor nadzoru terenów zieleni czuwa w imieniu inwestora nad prawidłowym przebiegiem prac z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony terenów zieleni. W szczególności dba on o prawidłową jakość prac, stosowanych materiałów oraz eliminowanie wszelkich nieprawidłowości na terenie inwestycji. Zlecenie nadzoru nad inwestycją  w odniesieniu do terenów zieleni pomaga uniknąć wielu niewłaściwych decyzji z tym samym poniesienia dodatkowych kosztów.

Podstawowe zadania inspektora nadzoru terenów zieleni w czasie inwestycji:

 1. Kontrola zgodności wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie zieleni.

 2. Kontrola jakości materiałów takich jak sadzonki, nasiona, ziemia urodzajna itd.

 3. Kontrola prac ulegających zanikowi np. zaprawianie dołów przed posadzeniem drzew, formowanie korzeni, stosowanie nawożenia.

 4. Udział w odbiorach: częściowym i końcowym.

 5. Doradztwo dla inwestora związane z terenami zieleni.

 6. Potwierdzanie konieczności wykonania dodatkowych prac w zakresie zieleni.

Typowe trudności w procesie inwestycyjnym dotyczące zieleni:

 1. Nieprecyzyjna dokumentacja techniczna zamówienia (np. brak sformułowanych wymagań dotyczących jakości materiału roślinnego, terminów, zakresu pielęgnacji).

 2. Niskiej jakości wykonawca (trudności w zrozumieniu terminów fachowych, metod prac tzw. sztuki ogrodniczej).

 3. Brak uzyskanych decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.

 4. Zniszczenie przez sprzęt pracujący na budowie drzew i krzewów lub trawników.

 5. Zniszczenie elementów małej architektury.

 6. Używanie podczas inwestycji sprzętu powodującego naciskiem osi zagęszczenia gruntu lub uszkadzającego korony drzew.