Przepisy dotyczące ochrony przyrody praktycznie dotyczą realizacji większości inwestycji począwszy do wycinki pojedynczego drzewa na własnej działce a kończąc na dużej inwestycji drogowej. Poruszanie się w obrębie wielu ustaw, rozporządzeń dotyczących ochrony przyrody nie jest trudne, ale wymaga wiedzy i doświadczenia. Firmy bardzo często decydują się na „osłonę przyrodniczą” powierzając nadzór nad inwestycją specjalistom przyrodnikom.

Inwestorzy najczęściej dysponują wiedzą z zakresu budownictwa i technologii, natomiast przy przepisach związanych z przyrodą i środowiskiem korzystają ze wsparcia specjalistów. Dotyczy to nie tylko dużych przedsięwzięć, ale również tych mniejszych, dla których mają zastosowanie wydane np. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzje administracyjne dotyczące np. ochrony ptaków w okresie lęgowym, rozpoznania występowania chronionych siedlisk czy przesadzania rzadkich gatunków roślin.

Dysponujemy na podstawie umowy o pracę specjalistami z zakresu następujących dyscyplin:

 1. Dendrologia

 2. Architektura krajobrazu

 3. Ornitologia

 4. Herpetologia

 5. Entomologia

 6. Flora nadrzewna (porosty, mszaki, grzyby)

 7. Leśnictwo

 8. Tereny zieleni

W pozostałych dyscyplinach przyrodniczych korzystamy ze wsparcia osób z nami współpracujących.

1. Nadzór przyrodniczy nad inwestycjami drogowymi

W przypadku realizacji inwestycji drogowym kluczową rolę odgrywa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Nadzór przyrodniczy pozwala inwestorowi sprawdzić poprawność prowadzonego monitoringu przedrealizacyjnego oraz raportu do oceny oddziaływania na środowisko. Jest też narzędziem do monitorowania działań przez wykonawcę prac na różnych etapach budowy w celu ograniczenia strat w środowisku przyrodniczym.  Podstawowe elementy nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji drogowych:

 1. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych na placu budowy.

 2. Obserwacja miejsc występowania gatunków i siedlisk chronionych.

 3. Kontrola prowadzonych działań zabezpieczających przed powstaniem zbędnych szkód w środowisku.

 4. Prowadzenie kontroli przestrzegania przez wykonawcę robót zaleceń zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

 5. Prowadzenie dziennika obserwacji przyrodniczych.

 6. Uzgadnianie, proponowanie i nadzorowanie stosowania rozwiązań łagodzących negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

 7. Prowadzenie nadzoru nad przenoszeniem gatunków chronionych.

 8. Nadzór nad pracami związanym z terenami zieleni takimi jak wycinka drzew i krzewów, zabezpieczanie drzew nieprzeznaczonych do wycinki oraz nasadzenia kompensacyjne.

 9. Prowadzenie nadzoru nad prowadzonymi robotami, które powodują powstanie sztucznych pułapek dla zwierząt takich jak wykopy, studzienki, głębokie rowy.

Nadzór przyrodniczy podczas inwestycji jest dużym wsparciem merytorycznym dla inwestora, który najczęściej nie dysponuje odpowiednio przygotowanym personelem specjalizującym się w dyscyplinach przyrodniczych.

Kontrola przepustu dla zwierząt na budowie drogi S-6 na odcinku Płoty-Kiełpino

2. Nadzór nad inwestycjami budowlanymi

W przypadku realizacji inwestycji budowlanych często dochodzi do kolizji inwestycji z interesami ochrony przyrody. Nadzór przyrodniczy podczas prac budowlanych prowadzony jest w następujący sposób:

 1. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunków roślin i zwierząt.

 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie uzyskania odstępstw od zakazów dotyczących chronionych gatunków wraz z ustaleniem zasad prowadzenia inwestycji przy uwzględnieniu wydanych warunków. Opracowanie koncepcji rozwiązań kompensacyjnych.

 3. Prowadzenie kontroli terenu inwestycji wraz z nadzorem nad pracami związanymi z wycinką drzew. Wykonanie zabezpieczeń drzew przed uszkodzeniem podczas prowadzenia prac.

 4. Prowadzenie kontroli podczas realizowanych prac z zakresu ocieplania i termomodernizacji budynków pod kątem występowania nietoperzy i ptaków.

 5. Przenoszenie gadów i płazów z terenów inwestycji.

 6. Przygotowanie sprawozdania  z wykorzystania zezwolenia na odstępstwa.

Już na wstępnym etapie budowy nierzadko niezbędna jest lustracja terenowa przeprowadzona prze specjalistę-przyrodnika
Czy tutaj mamy nadzór nad zielenią? Można mieć poważne wątpliwości…
Niezabezpieczone drzewo na placu budowy to duże ryzyko powolnego zamierania drzewostanu po zakończonej inwestycji

3. Nadzór przyrodniczy w innych przypadkach

Nadzór przyrodniczy jest przydatny nie tylko w przypadku budowy dróg czy też dużych inwestycji. Nawet wycinka kilku drzew z własnej działki, na której występują siedliska gatunków chronionych nastręcza niekiedy trudności dla właściciela działki w uzyskaniu zgody na wycinkę drzew. W takich przypadkach organ wydający decyzje administracyjne na wycinkę drzew oczekuje przed wydaniem decyzji uzyskania pozwolenia na odstępstwa od zakazów wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pozwolenie może zaś być wydane, jeżeli prawidłowo określone są gatunki będące przedmiotem ochrony i zaproponowano działania ograniczające negatywny wpływ lub działania kompensujące. Nadzór przyrodniczy w takich przypadkach przygotowuje kompletną dokumentację w tym zakresie.