Przygotowujemy dla inwestorów dokument nazywany kartą informacyjną przedsięwzięcia, szczególnie w zakresie przyrodniczym. Wykonujemy kartę informacyjną przedsięwzięcia dla nowej inwestycji, planowanej rozbudowy lub modernizacji.

Jest ona swoistą prezentacją planowanej inwestycji, a jednocześnie stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji mogącej znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie tego dokumentu organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych oraz wpływie inwestycji na środowisko nakazuje przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko bądź od tego odstępuje.

Należyte wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia przez specjalistów może znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko karta informacyjna przedsięwzięcia musi zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

 • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

 • rodzaju technologii,

 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

  • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

  • rozwiązaniach chroniących środowisko,

 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.