Przygotowujemy ocenę oddziaływania na środowisko dla różnego rodzaju inwestycji. Współpracujemy z gronem specjalistów wspierających nas w gromadzeniu informacji dotyczących oddziaływania na środowisko. Proces przygotowania raportu jest zajęciem rozłożonym w czasie i najczęściej nie ma możliwości, aby skrócić jego przygotowanie. Dobrze wykonany raport powinien być poparty rzetelnymi informacjami zgromadzonymi podczas prac terenowych przez grono specjalistów.

Ocena oddziaływania na środowisko jest procesem, który obejmuje w szczególności: weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. Tego typu działanie przeprowadzane jest w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile taki obowiązek zostanie nałożony.

Najważniejszym narzędziem procedury oceny oddziaływania na środowisko jest Raport o Oddziaływaniu na Środowisko. Dokument ten jest szczegółowym opisem danej inwestycji oraz zawiera ocenę, jaki wpływ planowana inwestycja wywierać będzie na środowisko podczas etapów jej realizacji (budowie, eksploatacji, likwidacji). Raport określa również rozwiązania, przez których zastosowanie, możliwe będzie dotrzymanie standardów, jakości środowiska, również poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Raport jest załącznikiem do wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Monitoring przejścia dla zwierząt nad autostradą A-2

Podstawą do stworzenia dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko są:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Czy taki sposób składowania odpadów pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne? Ocena wpływu odpadów na środowisko przyrodnicze w Policach.