Przygotowujemy kosztorysy inwestorskie w zakresie wycinek drzewostanów (lasów). Kosztorysy obejmują koszty pozyskania drewna oraz zrywki drewna. Dodatkowo w ramach szacowania kosztów możemy uwzględnić koszt uprzątnięcia powierzchni z odpadów poeksploatacyjnych. Przygotowujemy również kosztorysy równoważne, których celem jest określenie różnic w kosztach związanych z pozyskaniem i zrywką drewna a jego wartością rynkową.

Przygotowanie kosztorysów w zakresie wycinki drzewostanów jest wykorzystywane w przypadku inwestycji realizowanych poza terenem Lasów Państwowych (Lasy Państwowe na potrzeby szacowania własnych kosztów pozyskania i zrywki drewna wykorzystują moduły z oprogramowania SILP). Przygotowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczy najczęściej: jednostek samorządowych, agencji rolnych, jednostek wojskowych oraz inwestorów prywatnych. Rzetelnie wykonany kosztorys stanowi podstawę do prawidłowego oszacowania kosztów, jakie należy ponieść na inwestycję. W przygotowywaniu kosztorysów uwzględniamy aktualną sytuację na rynku leśnym (analiza cen w postępowaniach przetargowych realizowanych przez nadleśnictwa) oraz lokalne uwarunkowania. Podstawą sporządzenia dokładnego kosztorysu jest dobrze przygotowany szacunek brakarski, duże doświadczenie terenowe kosztorysanta, umiejętność prawidłowego zakwalifikowania drzewostanu do skali trudności oraz znajomość przepisów z zakresu pozyskania i zrywki drewna.