Wykonujemy kosztorysy w zakresie zagospodarowania terenów zieleni. Prowadzimy doradztwo w zakresie projektowania i szacowania kosztów nasadzeń zastępczych oraz kompensacji przyrodniczych. Posiadamy doświadczenie w zakresie ustalania cen na wykonawstwo usług na terenach zieleni, na bieżąco analizujemy rozstrzygnięcia przetargowe.

Katalog nakładów rzeczowych (KNR) – stara dobra szkoła kosztorysowania

Rodzaje kosztorysów w terenach zieleni

Przygotowujemy w zakresie terenów zieleni następujące rodzaje kosztorysów:

 1. Kosztorys inwestorski

  (przygotowywany na potrzeby inwestora w celu oszacowania wartości zadania, zabezpieczenia środków finansowych w oparciu o inwentaryzację drzew i krzewów oraz założenia wyjściowe dotyczące urządzenia nowych terenów zieleni).

 2. Kosztorys ofertowy

  (przygotowujemy na zlecenie firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych w zakresie terenów zieleni; dokument ten stanowi część oferty wykonawcy).

 3. Kosztorys zamienny

  (powstaje w sytuacjach zmian w trakcie realizacji inwestycji np. na skutek zmian ilości, powierzchni itd.).

 4. Kosztorys powykonawczy

  (przygotowujemy po zakończeniu inwestycji w zakresie zieleni; stanowi podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy).

Przygotowanie inwestycji, podczas której będzie prowadzona wycinka drzew i krzewów lub będą zakładane tereny zieleni wymaga określenia szacunkowych nakładów finansowych. Jest to ważne dla inwestora, ponieważ prace w zieleni mogą stanowić istotny element kosztów zadania, natomiast w przypadku stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia – najczęściej na podstawie przygotowanego kosztorysu inwestorskiego. Rzetelny kosztorys inwestorski jest też podstawą prowadzenia negocjacji handlowych. Kosztorysowanie w zakresie zieleni obejmuje w zależności od rodzaju inwestycji przygotowanie szczegółowego przedmiaru robót w oparciu o dostępne katalogi pracochłonności, programy wspierające kosztorysowanie oraz uwzględniające kalkulację własną.

Programy kosztorysujące (Norma), KNR-y określają nakłady pracy w terenach zielni na wykonanie danej czynności

Szacowanie wartości zamówienia

Podstawą prawidłowego kosztorysowania jest rzetelna wycena wartości prac. Mimo istotnych różnic pomiędzy oferentami ubiegającymi się o udzielnie zamówienia solidny kosztorys inwestorski stanowi podstawę do określenia czy mamy do czynienia np. z rażąco niską ceną. Jednym z częstych błędów zamawiających jest celowe zaniżanie wartości kosztorysu, ze względu na brak wystarczających środków finansowych lub przekraczanie progów zamówień publicznych. W innych przypadkach zamawiający oczekuje, iż konkurencja potencjalnych oferentów wymusi z ich strony obniżenie ceny. Należy pamiętać, iż rzetelny kosztorys powinien uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz zysk firmy. Kalkulacja powinna zawierać wszelkie koszty związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, stawek minimalnych oraz aktualne wartości cen materiałów i usług publikowane w branżowych cennikach, aktualizowanych nie rzadziej niż raz na kwartał. Oferta, której wartość jest znacznie niższa od kosztorysu inwestorskiego powinna zostać dokładnie przeanalizowana i wymaga prowadzenia dokładnego nadzoru nad pracami w trakcie ich realizacji. Pamiętajmy: nie da się zrealizować inwestycji poniżej realnych kosztów z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nie ma większej satysfakcji przy realizacji inwestycji jak dobrze wykonana praca z uczciwym wynagrodzeniem dla wykonawcy – tylko wtedy, gdy dwie strony są usatysfakcjonowane można uważać, iż inwestycja była udana.